GDPR

V souladu s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), bychom Vás rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů.

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPOLEČNOSTI SINDICATE ENTERTAINMENT S.R.O.

se sídlem Jičínská 608, 742 58 Příbor, Česká republika
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 36331
IČ: 28641612 / DIČ: CZ28641612


dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále také jako „Oznámení“).Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR), celým názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také jako „Obecné nařízení“), nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018, přičemž nahrazuje právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Společnost Sindicate Entertainment s.r.o., se sídlem Jičínská 608, 742 58 Příbor, Česká republika, identifikační číslo (IČ): 28641612, daňové identifikační číslo (DIČ): CZ28641612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 36331 (dále také jako „Správce“), při své činnosti určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, přičemž zpracováním je v tomto smyslu jakákoliv operace či soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů.

Každá fyzická osoba, která navštíví nebo jakýmkoli způsobem užívá uživatelské fórum spjaté s hrou „Ekura“, které je na stránkách Správce pod doménovým jménem „ekura.cz“ (dále také jako „Uživatel“), může využít možnost vytvoření osobního účtu, za účelem vstupu do další, pro neregistrovaného Uživatele běžně nepřístupné zóny (dále také jako „Registrace“). Uživatelské fórum spjaté s hrou „Ekura“, které je na stránkách Správce pod doménovým jménem „ekura.cz“ a veškeré další, pro neregistrovaného Uživatele běžně nepřístupné zóny (dále také jako „Portál“). Registrace je dobrovolná a nenařizuje ji žádný právní předpis. Při Registraci jsou po Uživateli vyžadovány jeho osobní údaje, přičemž k poskytnutí služeb a k plnění zákonných povinností Správce, je poskytnutí údajů v rozsahu dle tohoto Oznámení povinné, bez něj nelze Registraci úspěšně dokončit a nelze tak ani využívat služeb Správce. Tím není dotčeno právo Subjektu údajů na podání námitky proti zpracování údajů prováděnému na základě oprávněného zájmu Správce, ve smyslu čl. 4 odst. 6. Registrací se Uživatel stává identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou, na základě čehož ji lze přímo či nepřímo identifikovat (dále také jako „Subjekt údajů“) a Správce následně zpracovává jeho osobní údaje také při jakémkoli dalším užití osobního účtu.


Článek 2
ROZSAH, ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Správce osobní údaje zpracovává v množství přiměřeném, relevantním a omezeném na nezbytný rozsah s využitím pseudonymizace, vždy pro určitý, výslovně vyjádřený a legitimní účel, přičemž jejich zpracování je ve formě umožňující identifikaci Subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovány, a to za využití veškerých možných, tj. toho času známých, technických a organizačních opatření, aby osobní údaje zabezpečil před neoprávněným či protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Správce při zpracování osobních údajů nevyužívá žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

1. Správa a zabezpečení uživatelského účtu
a) IP ADRESA
- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, za účelem individuálního určení konkrétního Subjektu údajů pomocí jedinečného identifikátoru.
(Doba zpracování: po dobu platnosti smlouvy)
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, a to z důvodu zajištění stop při neoprávněném či protiprávním jednání na portálu, zejména pak dle § 230 Trestního zákoníku 40/2009 Sb.
(Doba zpracování: po dobu 24 měsíců od ukončení smlouvy)
b) E-MAILOVÁ ADRESA
- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, za účelem individuálního určení konkrétního Subjektu údajů pomocí jedinečného identifikátoru, bezpečnostní autorizace a zajištění možnosti e-mailové komunikace se Subjektem údajů.
(Doba zpracování: po dobu platnosti smlouvy)
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, a to z důvodu zajištění stop při neoprávněném či protiprávním jednání na portálu, zejména pak dle § 230 Trestního zákoníku 40/2009 Sb.
(Doba zpracování: po dobu 24 měsíců od ukončení smlouvy)

2. Správa případů porušení podmínek a pravidel
a) IP ADRESA
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, spočívajících v možnosti uplatnění nároků vůči Subjektu údajů porušujícího jakékoli podmínky stanovené Správcem a sankčního postupu dle uvedených podmínek.
(Doba zpracování: nanejvýš po dobu 5 let od porušení podmínek)
b) E-MAILOVÁ ADRESA
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, spočívajících v možnosti uplatnění nároků vůči Subjektu údajů porušujícího jakékoli podmínky stanovené Správcem a sankčního postupu dle uvedených podmínek.
(Doba zpracování: nanejvýš po dobu 5 let od porušení podmínek)


Článek 3
PŘIJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Externí vývoj a údržba portálu
- přístup ke všem osobním údajům za účelem a v rozsahu uvedeném v čl. 2.

2. Externí poskytovatel hostingu a datového prostoru
- přístup ke všem osobním údajům v rozsahu uvedeném v čl. 2.

3. Externí spolupracovníci dohlížející na chod portálu
- přístup pouze k osobním údajům za účelem a v rozsahu uvedeném v čl. 2., odst. 2.

(dále také jako „Příjemce“)


Článek 4
PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ


1. Právo na přístup k osobním údajům
V případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, má Subjekt údajů právo na informaci o rozsahu, účelu, právním základu, době zpracování a příjemcích osobních údajů, které se ho týkají a Správce je zpracovává. Subjekt údajů má možnost požádat o informaci v elektronické formě, přičemž Správce mu tuto informaci poskytne také v elektronické formě..

2. Právo na opravu
Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

3. Právo na výmaz
Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají. Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo pokud neprokáže oprávněné důvody k jejich zpracování.

4. Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla Správce.

5. Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci, přičemž Správce tyto údaje poskytne na požádání Subjektu údajů, nebo jinému správci údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

6. Právo vznést námitku
V případě zpracování osobních údajů z důvodu oprávněných zájmů Správce, má Subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, zejména odhlášením se z odběru obchodních sdělení Správce, nebudou již osobní údaje pro tyto účely Správcem nadále zpracovávány, když v takovém případě se má za to, že práva a svobody Subjektu údajů vždy převažují nad oprávněnými zájmy Správce.

7. Právo podat stížnost dozorovému orgánu
V případě podezření, že Správce zpracovává osobní údaje v rozporu s Obecným nařízením či tímto Oznámením, je Subjekt údajů oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Článek 5
ZAVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Toto Oznámení je poskytováno každému Subjektu údajů v rámci Registrace a dále je jeho znění Subjektu údajů neustále přístupné na webové stránce Správce pod doménovým jménem „ekura.cz“.
PDF verze je ke stažení na adrese: http://www.ekura.cz/extra/gdpr-ekura_cz-forum.pdf