PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPOLEČNOSTI SINDICATE ENTERTAINMENT S.R.O.

se sídlem Jičínská 608, 742 58 Příbor, Česká republika
zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 36331
IČ: 28641612 / DIČ: CZ28641612

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016

 

Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


Společnost Sindicate Entertainment s.r.o., se sídlem Jičínská 608, 742 58 Příbor, Česká republika, identifikační číslo (IČ): 28641612, daňové identifikační číslo (DIČ): CZ28641612, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 36331 (dále jen „Správce“), při své činnosti určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, přičemž zpracováním je v tomto smyslu jakákoliv operace či soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů.

 

Každá fyzická osoba, která navštíví nebo jakýmkoli způsobem užívá webové stránky Správce pod doménovým jménem „ekura.cz“ (dále jen „Uživatel“), může využít možnost vytvoření osobního účtu, za účelem vstupu do další, pro neregistrovaného Uživatele běžně nepřístupné zóny (dále jen „Registrace“). Registrace je dobrovolná a nenařizuje ji žádný právní předpis. Při Registraci jsou po Uživateli vyžadovány jeho osobní údaje, přičemž k poskytnutí služeb a k plnění zákonných povinností Správce, je poskytnutí údajů v rozsahu dle tohoto Oznámení povinné, bez něj nelze Registraci úspěšně dokončit a nelze tak ani využívat služeb Správce. Tím není dotčeno právo Subjektu údajů na podání námitky proti zpracování údajů prováděnému na základě oprávněného zájmu Správce, ve smyslu čl. 4 odst. 6. Registrací se Uživatel stává identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou, na základě čehož ji lze přímo či nepřímo identifikovat (dále jen „Subjekt údajů“). O této skutečnosti, stejně tak jako o rozsahu, účelu, právním základu, době zpracování a dalších podstatných informacích, je Uživatel před Registrací informován stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem. Správce následně zpracovává jeho osobní údaje také při jakémkoli dalším užití osobního účtu.

Správce osobní údaje zpracovává v množství přiměřeném, relevantním a omezeném na nezbytný rozsah s využitím pseudonymizace, vždy pro určitý, výslovně vyjádřený a legitimní účel, přičemž jejich zpracování je ve formě umožňující identifikaci Subjektu údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovány, a to za využití veškerých možných, tj. toho času známých, technických a organizačních opatření, aby osobní údaje zabezpečil před neoprávněným či protiprávním zpracováním, před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

K webovým stránkám pod doménovým jménem „ekura.cz“, stejně jako k jejich obsahu a k veškerým dalším, pro neregistrovaného Uživatele běžně nepřístupným zónám a jejich obsahu (dále jen „Portál“), je Správce oprávněn vykonávat majetková práva v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerý obsah tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „POOÚ“), je také v souladu s et.CID/IS z roku 2010.

 

 

POOÚ dále obsahuje následující ustanovení:

  1. COOKIES
  2. KOMUNIKAČNÍ SÍŤ
  3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Článek 2
COOKIES

Správce na webových stránkách pod doménovým jménem „ekura.cz“, ukládá na počítači, či jiném zařízení Uživatele, krátké textové soubory tzv. „Cookies“, ale pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací a nevyžaduje tak po Uživateli souhlas pro jejich ukládání.

 

Článek 3
KOMUNIKAČNÍ SÍŤ

Správce provozuje na Portálu v rámci svých služeb také komunikační sítě, které může Subjekt údajů využít jako komunikační prostředek. Subjekt údajů bere na vědomí, že osobní údaje, které sdělí na Portálu v komunikačních sítích, jsou takto veřejně dostupné a mohou být použity jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Třetí strana“), přičemž Správce nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy Třetí strany, která takto získané osobní údaje neoprávněně použije, využije, zneužije nebo je dále zpřístupní. Veškerý obsah sdělený Subjektem údajů na těchto komunikačních sítích, je pro oprávněné zájmy Správce zaznamenáván. Správce je oprávněn využít veškeré záznamy z komunikačních sítí k zajištění kontroly součinnosti Subjektů údajů s podmínkami Správce, či k zajištění bezpečnosti a práv nejen Subjektů údajů, ale také Třetí strany. Bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona, může Správce poskytnout veškeré záznamy z komunikačních sítí také orgánům veřejné moci.

 

Článek 4
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Správce při zpracování osobních údajů nevyužívá žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

 

V případě podezření, že Správce zpracovává osobní údaje v rozporu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR), celým názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, či tímto POOÚ, je Subjekt údajů oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Správce může tyto POOÚ kdykoli změnit. Uživatel bude na každé případné změny upozorněn na Portálu. POOÚ jsou platné dnem jejich zveřejnění, tedy okamžikem umístění POOÚ na PortáluUživatel vyjadřuje svůj souhlas s veškerým obsahem POOÚ tím, že Portál navštíví, jakýmkoli způsobem užívá jeho obsah, a to i v případě, kdy nepochopil či neporozuměl obsahu POOÚ.

 

 

l